Δάνειο σε ελβετικό φράγκο. ΓΟΣ. Άκυρη ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας

Με την αρ. 5520/2021 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ανέστειλε Διαταγή Πληρωμής. Η διαταγή εκδόθηκε δυνάμει σύμβασης από δάνειο σε ελβετικό φράγκο, δεχόμενο ότι είναι άκυρη η ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας που υπήρχε στη σχετική σύμβαση.

Ιστορικό – σύμβαση από δάνειο σε ελβετικό φράγκο

Η υπόθεση αφορά δανειακή σύμβαση με την οποία ο αιτών πιστούχος είχε λάβει δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Στη δανειακή σύμβαση υπήρχε ως προτυπωμένος ο όρος που καθιστούσε αρμόδιο δικαστήριο για κάθε μελλοντική διαφορά, τα δικαστήρια των Αθηνών, όπου εδρεύει η συγκεκριμένη τράπεζα.

Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής

Ο αιτών άσκησε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Ο πρώτος λόγος της ανακοπής αφορούσε ότι ο παραπάνω όρος παρέκτασης αρμοδιότητας είναι άκυρος ως καταχρηστικός. Συνεπώς και η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής είναι ακυρωτέα ως εκδοθείσα από κατά τόπο αναρμόδιο Δικαστήριο. Δοθέντος ότι η εν λόγω σύμβαση όπως και οι επόμενες δέκα (10) πρόσθετες πράξεις υπεγράφησαν στη Λαμία μεταξύ του αιτούντος και των υπαλλήλων του υποκαταστήματος της τράπεζας στη Λαμία, καθώς και ότι ο ίδιος είναι μόνιμος κάτοικος χωριού της Λαμίας Φθιώτιδος, του στερεί τη δυνατότητα πλήρους προάσπισης των δικαιωμάτων του αυξάνοντας δυσανάλογα το κόστος της εκπροσώπησής του στα δικαστήρια των Αθηνών, δημιουργώντας έτσι ανισορροπία σε βάρος του μεταξύ των εκ της συμβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων

Αίτηση Αναστολής κατά της Διαταγής Πληρωμής

Ο αιτών άσκησε επίσης αίτηση αναστολής εκτέλεσης της Διαταγής πληρωμής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, λόγω της ανεπανόρθωτης οικονομικής βλάβης που θα υφίστατο αν εκτελούνταν η Διαταγή Πληρωμής ως την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής του.

Η απόφαση 5520/2021 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της Διαταγής Πληρωμής, δεχόμενο ως βάσιμο τον ανωτέρω λόγο. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο έκρινε ότι Ρήτρα παρεκτάσεως της αρμοδιότητας που περιλαμβάνεται σε σύμβαση (ασφαλιστικής εταιρίας, Τράπεζας κ.λπ.) και πελάτη της, χωρίς να αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, όπως απαιτείται κατά το άρθρο 42 ΚΠολΔ και η οποία απονέμει αποκλειστική αρμοδιότητα στα δικαστήρια, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται η έδρα της τράπεζας, θεωρείται καταχρηστική και συνεπώς άκυρη κατά το άρθ. 2 § 6 του N. 2251/1994, εφόσον, χωρίς ν’ ανταποκρίνεται σε εύλογο συμφέρον του προμηθευτή, όπως όταν είναι πραγματικά δυσχερής η οργάνωση νομικής υποστήριξης του προμηθευτή στον τόπο, τα δικαστήρια του οποίου είναι κατά τον ΚΠολΔ αρμόδια για την εκδίκαση της διαφοράς, δημιουργούν, παρά τις αρχές της καλής πίστεως, σημαντική ανισορροπία σε βάρος του καταναλωτή μεταξύ των εκ της συμβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης 5520/2021 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ανωνυμοποιημένη) εδώ.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε και στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών NOMOS

Δείτε επίσης:Ψηφιακές υπογραφές δωρεάν για δικηγόρους.Διαζευγμένοι σύζυγοι: δικαιούνται ασφάλισης

Ακολουθήστε μας: Linkedin, Facebook

ΕχεμύθειαΕμπιστοσύνηΆμεση ΕξυπηρέτησηΕμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ