Αίτηση Αναστολής Διαταγής Πληρωμής.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου με την με αρ. 323/2023 απόφασή του έκανε δεκτή αίτηση αναστολής διαταγής πληρωμής που άσκησε το γραφείο μας και ανέστειλε την διαταγή πληρωμής.

Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος (281 ΑΚ).

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Δικαστηρίου, οι Τράπεζες, ως χρηματοδοτικοί οργανισμοί, έχουν αυξημένη ευθύνη κατά την άσκηση του χρηματοδοτικού τους έργου και οφείλουν να μεριμνούν για τα συμφέροντα αυτών που χρηματοδοτούν/ Τούτο διότι από τη φύση της η πιστωτική σχέση, ως διαρκής έννομη σχέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων, επιβάλλει την υποχρέωση πίστης και προστασίας από την πλευρά των τραπεζών των συμφερόντων των πελατών τους, ώστε να αποφεύγονται υπέρμετρα επαχθείς γι’ αυτούς συνέπειες. Συνεπώς και για τον λόγο αυτό η άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να κυριαρχείται από τις αρχές της καλόπιστης και σύμφωνης με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη εκπλήρωσης των οφειλόμενων παροχών (ΑΚ 178, 200, 288). Πρέπει να αποφεύγεται αντίστοιχα κάθε κατάχρηση στη συμπεριφορά τους. Το Δικαστήριο δέχθηκε την αίτηση αναστολής διαταγής πληρωμής και ανέστειλε την προσβαλλόμενη διαταγή.

Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης δανείου

Το Δικαστήριο, κάνοντας δεκτή την αίτηση διαταγής πληρωμής που άσκησε το γραφείο μας, δέχτηκε ότι η ενέργεια της καθ’ ης να προβεί στην καταγγελία και ακολούθως στην έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, υπερέβη τα διαγραφόμενα από το άρθρο 281 ΑΚ όρια. Τούτο διότι, προέβη στην καταγγελία της κρίσιμης σύμβασης δανείου, χωρίς να οχλήσει τον αιτούντα για την καθυστέρηση που επέδειξε κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2021 και σε χρόνο που ο τελευταίος έδειξε αφενός μεν την πρόθεσή του να είναι συνεπής προς τις έναντι αυτής υποχρεώσεις του, επιδιώκοντας να λάβει τον πίνακα δόσεων του δανείου και καταβάλλοντας τις μηνιαίες δόσεις των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2021, και αφετέρου ότι η καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ήταν πρόσκαιρη, ενώ, ακολούθως, προέβη στην έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, αν και, για χρονικό διάστημα πλέον του ενός έτους από την ως άνω καταγγελία, συνέχισε να δέχεται τις από τον αιτούντα παραπάνω δεκατέσσερις (14) μηνιαίες καταβολές των 200,00 ευρώ, χωρίς καμία αντίρρηση, διαμαρτυρία ή επιφύλαξη και δεν μερίμνησε να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την είσπραξη της όλης απαίτησής της.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης εδώ.

Δείτε επίσης: Διαζευγμένοι σύζυγοι: δικαιούνται ασφάλισηςΔάνειο σε ελβετικό φράγκο

Ακολουθήστε μας: Linkedin, Facebook

ΕχεμύθειαΕμπιστοσύνηΆμεση ΕξυπηρέτησηΕμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ