Κτηματολογικός διαμεσολαβητής – Από 1.4.2022 ξεκινά να λειτουργεί ο θεσμός του κτηματολογικού διαμεσολαβητή- Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται υποχρεωτικά η διαμεσολάβηση

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ Β΄6444/31.12.2021)  τέθηκε σε λειτουργία ο θεσμός του Κτηματολογικού Διαμεσολαβητή που θεσπίστηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4821/2021. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή το Ειδικό Μητρώο Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή και εγγράφονται σε αυτό διαμεσολαβητές ανά Περιφέρεια Πρωτοδικείου από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης.

Η ρύθμιση του α. 8 Ν. 4821/2021

Στο α. 8 του Ν.  ορίζεται ότι:

  • (α) πριν από τη συζήτηση της αγωγής και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης ο ενάγων οφείλει να καλέσει, με την αγωγή ή με ιδιαίτερο δικόγραφο, όλους τους εναγόμενους σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) διαμεσολάβησης,
  • (β) η ΥΑΣ διεξάγεται ενώπιον κτηματολογικού διαμεσολαβητή που επιλέγεται από ειδικό μητρώο, το οποίο καταρτίζεται και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του άρθρου 10 του ν. 4640/2019.
  • (γ) η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτική για όλα τα δικόγραφα των αγωγών που κατατίθενται από την έναρξη ισχύος της ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς δηλαδή αφορά και αγωγές ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου με αξία αντικειμένου κάτω των € 30.000. Δεν απαιτείται στις  αγωγές με αναγκαίο διάδικο το Δημόσιο, ΟΤΑ ή άλλο ΝΠΔΔ
  • (δ) Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, το πρακτικό του διαμεσολαβητή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο και διορθώνεται η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή.
  • (ε) Εάν με την αγωγή ζητούνται και γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, επισυνάπτονται στο πρακτικό διαμεσολάβησης, επί ποινή ακυρότητας, το τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών και το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του στην ηλεκτρονική βάση του Φορέα.
  • (στ) Η επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με την περ. δ΄ απαγορεύεται να υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση του ακινήτου και υπόκειται σε διάρρηξη κατά τους όρους του άρθρου 939 του Αστικού Κώδικα.
  • (ζ) Ως προς τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης το περιεχόμενο και την ισχύ του πρακτικού διαμεσολάβησης εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6, στο άρθρο 7 και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4640/2019 αντίστοιχα.
  • (η) Αν τα μέρη συμφωνήσουν συντάσσεται πρακτικό διαμεσολάβησης το οποίο καταχωρείται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου.

Από 1/04/2022 η υποχρεωτική προσφυγή σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία.

Η έναρξη της υποχρέωσης προσφυγής σε αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 75) ορίζεται η 1η Απριλίου 2022.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών

Κτηματολογικός διαμεσολαβητής μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής παρακολουθήσει το απαιτούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των κτηματολογικών Διαμεσολαβητών έχει διάρκεια 20 ώρες τουλάχιστον, διενεργείται από φορέα διά ζώσης ή με σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή συνδυαστικά και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την κατάρτιση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν ιδίως το εμπράγματο δίκαιο, τους ν. 2308/1995 και ν. 2664/1998, την εκπαίδευση σε τεχνικά ζητήματα που αφορούν την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολόγιο και ιδίως στη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διόρθωσης ανακριβούς πρώτης δήλωσης, και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο“.

Κωνσταντίνος Φαρμάκης – Κτηματολογικός διαμεσολαβητής.

Ήδη ο διαπιστευμένος διαμεσολαβητής και δικηγόρος Κωνσταντίνος Φαρμάκης έχει μετεκπαιδευθεί ως κτηματολογικός διαμεσολαβητής και εντάσσεται πλέον και στο ειδικό μητρώο κτηματολογικών διαμεσολαβητών της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Φθιώτιδας, το οποίο σύντομα θα δημοσιευθεί από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης.

Διαβάστε επίσης:Διαζύγιο με ένα κλικΔάνειο σε ελβετικό φράγκο

Ακολουθήστε μας: Linkedin, Facebook

ΕχεμύθειαΕμπιστοσύνηΆμεση ΕξυπηρέτησηΕμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ