Η Αρχή  Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δέχθηκε προσφυγή εργαζομένου κατά Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια. Με την αρ. 21/2021 απόφασή της επέβαλε πρόστιμο 10.000 ευρώ και διέταξε την διαγραφή της ανάρτησης από τη Διαύγεια.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ο προσφεύγων, με την προσφυγή του στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποστήριξε ότι

  • το ΝΠΔΔ ανάρτησε στη Διαύγεια απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο οποίο συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την εργασία του προσφεύγοντος.
  • η επίμαχη απόφαση πέραν του ότι παρανόμως αναρτήθηκε στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», τον θίγει σοβαρά καθώς περιέχει δικά του προσωπικά δεδομένα, τα οποία αναφέρονται στη συμπεριφορά του ως εργαζόμενου και τα οποία θεωρεί εντελώς συκοφαντικά.
  • Οι πληροφορίες αυτές συνίσταντο στα αρχικά του ονόματός του, το επάγγελμα και τη θέση εργασίας, την ημερομηνία πρόσληψης, τη σχέση εργασίας με τον φορέα, καθώς και την τοποθεσία εργασίας.
  • Ζήτησε από τον φορέα την ανάκληση της ανάρτησης, αίτημα το οποίο δεν απαντήθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα την υποβολή καταγγελίας στην Αρχή.

Το καταγγελλόμενο ΝΠΔΔ, αμφισβήτησε τη βασιμότητα των καταγγελλομένων. Σύμφωνα με τον φορέα, η ανάρτηση στη Διαύγεια είναι νόμιμη καθώς:

  • δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα του προσφεύγοντος, καθώς το επίμαχο έγγραφο έχει ανωνυμοποιηθεί, δια της χρήσης μόνο των αρχικών του ονόματος του προσφεύγοντος, ενώ από τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό δεν είναι εφικτή η ταυτοποίηση του προσφεύγοντος ούτε με έμμεσο τρόπο,
  • προβλέπεται στο αρ. 2 παρ. 4 περ. 22΄ του Ν. 3861/2010, σύμφωνα με το οποίο είναι υποχρεωτική η ανάρτηση ατομικών διοικητικών πράξεων, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου και κατά την έννοια αυτή αποτελούσε νομική υποχρέωση του σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 γ΄ και, τέλος, επικουρικά
  • βασίζεται στο αρ. 6 παρ. 1 στ΄ ΓΚΠΔ, για το λόγο ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η επίμαχη ανάρτηση σκοπό είχε την προστασία έννομου συμφέροντός του, το οποίο συνίστατο «στη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας και του κύρους του, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με επάρκεια στα καθήκοντά του.»

Η απόφαση της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε την κύρωση του διοικητικού χρηματικού προστίμου στο καταγγελόμενο ΝΠΔΔ για παράνομη επεξεργασία, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ ΓΚΠΔ και μη ικανοποίηση δικαιώματος διαγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 στοιχ. δ΄ του ιδίου Κανονισμού. Ειδικότερα, η Αρχή έκρινε ότι το καταγγελόμενο ΝΠΔΔ προέβη σε παράνομη επεξεργασία μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια εγγράφων περιεχόντων προσωπικά δεδομένα του προσφεύγοντος κατά παράβαση του οικείου ν. 3861/2010 και ακολούθως δεν ικανοποίησε το αίτημα διαγραφής του προσφεύγοντος αναφορικά με την εν λόγω παράνομη ανάρτηση παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα διαγραφής του άρθρου 17 ΓΚΠΔ.

Ειδικότερα, η ανωτέρω απόφαση της Αρχής δέχθηκε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 περ. 22 του ίδιου νόμου «4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται: 1) […] 22) ατομικές διοικητικές πράξεις, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.». Εάν οι ατομικές διοικητικές πράξεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά είτε αυτούσιες είτε σε περίληψη με κάποιον από τους προαναφερθέντες τρόπους, τότε υφίσταται υποχρέωση του φορέα να τις αναρτήσει στο πρόγραμμα διαύγεια. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν υφίσταται υποχρέωση ανάρτησης των ατομικών διοικητικών πράξεων περίπτωσης 22 παρ. 4 άρθρου 2 Ν. 3861/2010.»

Επίσης, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την ως άνω απόφαση δέχθηκε ότι η αναφορά των αρχικών του ονόματος του καταγγέλλοντος σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πληροφορίες που αναγράφονται στην επίμαχη αναρτηθείσα πράξη και αναφέρονται στην επαγγελματική του ιδιότητα, αποτελούν αναγνωριστικά χαρακτηριστικά κατά τα προδιαλαμβανόμενα που συντελούν στον άμεσο προσδιορισμό της ταυτότητάς του, με αποτέλεσμα ο καταγγέλλων να καθίσταται γνωστός σε τρίτους, προερχόμενους τόσο από το επαγγελματικό του περιβάλλον (στενό και ευρύτερο), ήτοι συναδέλφους […], όσο και από το κοινωνικό του περιβάλλον, ήτοι συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Λόγω δε της ελεύθερης προσβασιμότητας στο εν λόγω Πρόγραμμα, απεριόριστος επιπλέον αριθμός ατόμων – χρηστών δύναται να ταυτοποιήσει το πρόσωπο του καταγγέλλοντος μέσα από την επίμαχη ανάρτηση.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής την 25 Μαΐου 2021.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση 21/2021 (Α’ Δημοσίευση Lawspot) της ΑΠΔΠΧ εδώ.

Διαβάστε επίσης: Συναινετικό διαζύγιο μέσω internetΤέλη κυκλοφορίας: παραγράφονται μετά 5 έτη σύμφωνα με το ΣτΕ

Ακολουθήστε μας: Linkedin, Facebook 

ΕχεμύθειαΕμπιστοσύνηΆμεση ΕξυπηρέτησηΕμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ