Αναγκαία στοιχεία κλήσης για τη λήψη ένορκης βεβαίωσης – Ανυπαρξία αποδεικτικού μέσου (ΑΠ 977/2020, ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ)

Η ένορκη βεβαίωση είναι ένα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπει ο νόμος. Ο Άρειος Πάγος έκρινε με την απόφασή του με αριθμό 977/2020 ότι η κλήση για τη λήψης ένορκης βεβαίωσης πρέπει να περιλαμβάνει το επάγγελμα του μάρτυρα.

Η ένορκη βεβαίωση – προϋποθέσεις

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 422 του ΚΠολΔ, ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν κατά την επίδοση κλήσης για να ληφθεί προς λήψη ένορκης βεβαίωσης. Για να ληφθεί υπόψη του δικαστηρίου η ένορκη βεβαίωση θα πρέπει η κλήση, η οποία επιδίδεται στον αντίδικο, να αναφέρει:

  • την αγωγή,
  • το ένδικο βοήθημα ή μέσο, το οποίο αφορά η ένορκη βεβαίωση,
  • τον τόπο, την ημέρα και ώρα που θα δοθεί,
  • το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση κατοικίας του μάρτυρα.

Εν προκειμένω, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε πως η έλλειψη έστω και μίας από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις συνεπάγεται όχι απλώς την ακυρότητα της ένορκης, αλλά την ανυπαρξία αυτής ως αποδεικτικού μέσου.

Αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου της ουσίας

Ο Άρειος Πάγος έκρινε με την εν λόγω απόφασή του ότι η τήρηση των αναγκαίων αυτών προϋποθέσεων ερευνάται από το δικαστήριο της ουσίας όχι μόνο κατ’ ένσταση, αλλά και αυτεπαγγέλτως.

Κρίσιμος ο χρόνος λήψης της ένορκης βεβαίωσης για την εφαρμογή του Ν. 4335/2015

Κατά τα άρθρα 422 § 1 και 424 ΚΠολΔ. τα οποία (άρθρα) εισήχθησαν με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του άρθρου 1 Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α’ 87/23.7.2015) και, κατά την παρ. 4 του άρθρου ένατου του άρθρου 1 του ως άνω νόμου, η ισχύς τους αρχίζει από 1.1.2016, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις,

 “(422 § 1:) ο διάδικος που επιδιώκει τη λήψη ένορκης βεβαίωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, επιδίδει δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την βεβαίωση στον αντίδικο κλήση, η οποία αναφέρει την αγωγή, το ένδικο βοήθημα ή μέσο, που αφορά η βεβαίωση, τόπο, ημέρα και ώρα που θα δοθεί, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση της κατοικίας του μάρτυρα”.

Και (424:)

“ένορκη βεβαίωση, που δίδεται κατά παράβαση των προηγούμενων διατάξεων, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη στο πλαίσιο της δίκης για την οποία δόθηκε, ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων”.

Όσον αφορά στο ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 422 παρ. 1 και 424 του ΚΠολΔ, όπως εισήχθησαν με το Ν. 4335/2015, το δικαστήριο τόνισε πως κρίσιμος είναι ο χρόνος που λαμβάνεται η ένορκη βεβαίωση, ενώ αδιάφορος παραμένει ο χρόνος άσκησης της αγωγής.

Διαβάστε την απόφαση του Αρείου Πάγου 977/2020 εδώ.

Διαβάστε επίσης: Αντίγραφο ποινικού μητρώου ηλεκτρονικάΠιστοποιητικό εμβολιασμού-νομικά ζητήματα

Ακολουθήστε μας: Linkedin, Facebook

ΕχεμύθειαΕμπιστοσύνηΆμεση ΕξυπηρέτησηΕμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ