Ο νέος πτωχευτικός νόμος με απλά λόγια

Ο νέος πτωχευτικός νόμος 4738/2020 είναι νόμος του Κράτους. Φέρνει μεγάλες αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων. Ονομάζεται και δεύτερη ευκαιρία και σίγουρα είναι για μια μερίδα οφειλετών, ιδίως όσων έχουν εξαιρετικά υψηλές οφειλές, ή όσων δεν έχουν ακίνητη περιουσία. Για την πλειοψηφία όμως των δανειοληπτών θα αποτελεί κατάρριψη των έως τώρα προσδοκιών τους και θα οδηγεί σε αναγκαστική απώλεια περιουσιακών στοιχείων.

Δεν προστατεύεται η κύρια κατοικία

Ο νέος πτωχευτικός νόμος δεν περιέχει ρυθμίσεις που προστατεύουν την κύρια κατοικία. Εξαίρεση προβλέπει μόνο για μια μερίδα δανειοληπτών που ονομάζονται ευάλωτοι από το νόμο και πληρούν κριτήρια εισοδήματος εξαιρετικά χαμηλά που αποκλείουν στην πραγματικότητα τη μεγαλύτερη μερίδα οφειλετών. Στις περιπτώσεις αυτές:

 • η κύρια οικία θα μεταβιβάζεται σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης
 • ο οφειλέτης θα αποκτά δικαίωμα μίσθωσης διάρκειας 12 ετών με επιδότηση του ενοικίου και καταβολή μισθώματος με δικαίωμα επαναγοράς στο τέλος της μίσθωσης.
 • Σε περίπτωση μη καταβολής τριών μισθωμάτων ο οφειλέτης θα αποβάλλεται, θα τον διώχνουν δηλαδή από το ακίνητο, και θα χάνει το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου.
 • Αν ο οφειλέτης καταβάλλει τα μισθώματα σε 12 έτη θα πρέπει να επαναγοράσει το ακίνητο στην αξία της εμπορικής του αξίας την οποία ορίζει πιστοποιημένος εκτιμητής.

Πτωχευτική ικανότητα

Ο νέος πτωχευτικός νόμος προβλέπει ότι πτωχευτική ικανότητα έχουν:

 • φυσικά πρόσωπα, άρα δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι , συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες που βρίσκονται σε παύση πληρωμών,
 • Νομικά πρόσωπα

Πότε μπορεί να κηρυχθεί κάποιος σε πτώχευση

Ο νέος πτωχευτικός νόμος θέτει ως αντικειμενική προϋπόθεση για να κηρυχθεί κάποιος σε πτώχευση

 • η συνολική οφειλή να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 30.000 ευρώ
 • το 40% του ληξιπρόθεσμου αυτής να μην εξυπηρετείται για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, ώστε να κηρυχθεί η παύση των πληρωμών του οφειλέτη
 • οι οφειλές μπορούν να είναι προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς, τράπεζες ιδιώτες
 • δεν επιτρέπεται να κηρυχθεί σε πτώχευση όποιος έχει οφειλή μόνο προς έναν πιστωτή

Βήμα πρώτο: φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους

 • Ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που ορίζει ο νέος πτωχευτικός νόμος.
 • Οι πιστωτές δύνανται (άρα δεν υποχρεούνται) να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης.
 • Οι υπάλληλοι, σύμφωνα με το α. 20, δεν θα έχουν καμία ευθύνη για τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, αν υπογραφεί και επέλθει συμφωνία.
 • Ο νέος πτωχευτικός νόμος περιέχει ως τρόπο διευθέτησης των οφειλών την τραπεζική διαμεσολάβηση όπου ο δανειολήπτης για μπορεί να απευθυνθεί σε διαπιστευμένο διαμεσολαβητή και να γίνει τραπεζική διαμεσολάβηση.
 • δίνεται αναστολή μέτρων εκτέλεσης μέχρι την περάτωση της διαδικασίας
 • δεν μπορούν να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα όσοι έχουν κάνει αίτηση στο νόμο Κατσέλη, ή στο νόμο 4605/2019 ή στο νόμο 4469/2017 (είναι οι νόμοι για εξωδικαστικό συμβιβασμό επιχειρήσεων και πλατφόρμα προστασίας κύριας οικίας) εκτός αν παραιτηθούν

Βήμα δεύτερο: Αίτηση για κήρυξη πτώχευσης

Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία κατά το πρώτο βήμα, τότε προβλέπεται η δυνατότητα το δικαστήριο να κηρύξει τον οφειλέτη σε πτώχευση.

 •  Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο στον τόπο κατοικίας του φυσικού προσώπου και για μικρού αντικείμενου πτωχεύσεις το Ειρηνοδικείο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη.
 • Αίτηση μπορεί να υποβάλλει ο οφειλέτης, αλλά και οι πιστωτές και ο Εισαγγελέας. Δηλαδή, μπορεί μια τράπεζα, από την οποία έχει λάβει δάνειο ο οφειλέτης να υποβάλλει αίτηση να κηρυχθεί ο οφειλέτης σε πτώχευση. Ο οφειλέτης θα ειδοποιηθεί 15 μέρες πριν τη δικάσιμο να παραστεί στην εκδίκαση της αίτησης!
 • Εφ όσον γίνει δεκτή η αίτηση το δικαστήριο κηρύσσει την πτώχευση και διορίζει εισηγητή, δικαστή και σύνδικο πτώχευσης και διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας.
 • Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ανακοπή και αίτηση αναστολής. Αν ικανοποιηθούν οι πιστωτές, δηλαδή με απλά λόγια αν ο οφειλέτης βρει χρήματα (βέβαια πού θα τα βρεί;) και τους πληρώσει τις οφειλές τότε μπορεί να ανακληθεί η απόφαση πτώχευσης.

Τι χάνει ο οφειλέτης

Η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας του και το εισόδημά του εφ όσον ξεπερνά το ποσό των εύλογων δαπανών διαβίωσης. Προσοχή εξαιρούνται και δεν ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία τα ακατάσχετα περιουσιακά στοιχεία και τα ακατάσχετα εισοδήματα του οφειλέτη. Επίσης δεν χάνει το εισόδημά του ο οφειλέτης αν από την απόφαση χάσει την κύρια οικία του ή άλλη περιουσία που υπερβαίνει το 10% των οφειλών του και αξίζει τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Εγγυητές και συνοφειλέτες.

Ο νέος πτωχευτικός νόμος προβλέπει ότι και μετά την πτώχευση ή και την απαλλαγή του οφειλέτη οι εγγυητές και συνοφειλέτες εξακολουθούν να ευθύνονται έναντι των πιστωτών αν δεν έχει καλυφθεί ολόκληρη η απαίτηση τους.

Ύποπτη περίοδος

Από την ημέρα που σταμάτησε να πληρώνει ο οφειλέτης έως την πτώχευσή του οι μεταβιβάσεις που έκανε, αν θεωρηθούν επιζήμιες για τους πιστωτές μπορούν να ανακληθούν. Ο νέος πτωχευτικός νόμος προβλέπει και ποινικές ευθύνες στην περίπτωση αυτή.

Αποτελέσματα της πτώχευσης

Ο νέος πτωχευτικός νόμος προβλέπει αναλυτικά τη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας από το σύνδικο της πτώχευσης. Γίνεται ηλεκτρονικός πλειστηριασμός και η τιμή πρώτης προσφοράς προσδιορίζεται από πιστοποιημένους εκτιμητές.

Ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα χρέη μετά από τρία έτη, ή μετά από ένα έτος αν έχει χαθεί περιουσία του ακίνητη (πιο συγκεκριμένα άρθρο 192 παρ 2).

Κριτική

Ο νέος πτωχευτικός νόμος σαφέστατα είναι προσανατολισμένος πρωτίστως και κυρίως στην άμεση ρευστοποίηση, άνευ διακρίσεων, της αξιόχρεης ακίνητης περιουσίας των οφειλετών. Με την κατάργηση της προστασίας της κύριας κατοικίας, θα οδηγήσει σε άμεση και ριζική αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην χώρα. Για κάποιους θα αποτελέσει δεύτερη ευκαιρία. Για τους περισσότερους όμως, απλά θα επισπεύσει υπέρ των τραπεζών τη ρευστοποίηση της περιουσίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας ή κλείστε online ραντεβού. Σας καθοδηγούμε και σχεδιάζουμε μαζί σας το κάθε σας βήμα . Στόχος μας είναι πάντοτε η δική σας προστασία. Εργαζόμαστε με συνέπεια και υπευθυνότητα με γνώμονα πάντοτε την πλήρη προάσπιση των συμφερόντων σας.

Το πλήρες κείμενο του Ν. 4738/2020 μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Διαβάστε επίσης: Συνταξιούχοι εταίροι ΙΚΕΣυμβασιούχοι του Δημοσίου-Δικαίωση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ακολουθήστε μας: linkedinfacebook

ΕχεμύθειαΕμπιστοσύνηΆμεση ΕξυπηρέτησηΕμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ