Δεν μειώνονται οι συντάξεις σε συνταξιούχους εκ ιδίου δικαιώματος που είναι ταυτόχρονα εταίροι σε πολυπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

Ο νόμος 4670/2020

Σύμφωνα με το ά. 20 του Ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το α. 27 του Ν. 4670/2020, στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α. που έχουν ήδη αναλάβει από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., μειώνονται οι συντάξεις, ακαθάριστες κύριες και επικουρικές, κατά ποσοστό 30% για όσο διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Εξαιρέσεις

Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν μειώνονται οι συντάξεις:

  •  α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
  •  β. Των ψυχικά ασθενών του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α` 176).
  •  γ. Των συνταξιούχων με βάση τον ν. 612/1977 (Α` 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν.
  •  δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α` 210).
  •  ε. Όσων λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α` 210).
  •  στ. Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
  •  ζ. Των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.
  •  η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπεβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Υποχρεώσεις των συνταξιούχων

Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 του α. 20 του Ν. 4387/2016 υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος δώδεκα (12) μηνιαίων συντάξεων. Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του ενός τετάρτου από την κύρια σύνταξη και για την επικουρική σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος νόμου.  Άλλως εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974 Α` 90).

Ειδικά για τις ΙΚΕ

Οι εταίροι των πολυπρόσωπων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), αν δεν ασκούν καθήκοντα διαχείρισης, δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών (εκτός αν ασκούν καθήκοντα διαχείρισης). Προαιρετικά, μόνο, (δηλαδή αν οι ίδιοι το επιθυμούν), μπορούν να υπαχθούν στο “καθεστώς” των εισφορών που διέπει τους επαγγελματίες.

Συνεπώς, όταν πρόκειται για εταίρους πολυπρόσωπης ΙΚΕ, η ιδιότητά τους ως εταίρου δεν συνεπάγεται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Εξ αυτού και εκ του α. 20 του Ν.  4387/2016, προκύπτει ότι δεν μειώνονται οι συντάξεις των εταίρων πολυπρόσωπης ΙΚΕ, αφού αυτοί δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

Υποχρεώσεις του συνταξιούχου που καθίσταται εταίρος ΙΚΕ

Ο συνταξιούχος που ταυτόχρονα είναι και εταίρος σε ΙΚΕ πρέπει υποχρεωτικώς να υποβάλει σχετική δήλωση για τη συμμετοχή του ως μέλος της ΙΚΕ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Παράλειψη υποβολής συνεπάγεται σε βάρος του καταλογισμό των συντάξεων που έλαβε από τον χρόνο που κατέστη μέλος της ΙΚΕ (Ν 3863/10, άρθρο 13 παρ 3β, Ν 3865/10, άρθρο 10 παρ 2). Κατά τα λοιπά, δεν υφίσταται καμία συνέπεια, καθώς η συμμετοχή εταίρου σε ΙΚΕ, δε θεωρείται απασχόληση και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

Μειώνονται οι συντάξεις των μοναδικών εταίρων μονοπρόσωπων ΙΚΕ

Ο μοναδικός εταίρος μιας μονοπρόσωπης ΙΚΕ υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η δραστηριότητά του ανήκει στις υποχρεωτικώς υπακτέες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του α. 20 του Ν. 4387/2016, θα λαμβάνει σύνταξη μειωμένη κατά 30%.

Μειώνονται οι συντάξεις των διαχειριστών ΙΚΕ

Ο διαχειριστής ΙΚΕ, ανεξάρτητα αν είναι εταίρος της ΙΚΕ ή όχι, υπάγεται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Ως εκ τούτου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του α. 20 του Ν. 4387/2016, θα λαμβάνει σύνταξη μειωμένη κατά 30%.

Διαβάστε επίσης: Συμβασιούχοι του Δημοσίου-Δικαίωση από το Ευρωπαϊκό ΔικαστήριοGDPR-To Βίντεο είναι αρχείο προσωπικών δεδομένων

Ακολουθήστε μας: linkedinfacebook

ΕχεμύθειαΕμπιστοσύνηΆμεση ΕξυπηρέτησηΕμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ