Σ.ΕΠ.Ε. – Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου. Η απλή παρουσία προσώπου σε επιχείρηση δεν αποτελεί απόδειξη της απασχόλησής του.

Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου ΣΕΠΕ, με την αρ. 1547/2021 απόφαση του 3ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η απλή παρουσία προσώπου σε μια επιχείρηση δεν αποτελεί και απόδειξη της απασχόλησής του.

Τα πραγματικά περίπτωση για την ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, με το δελτίο ελέγχου, βεβαιώθηκε η παρουσία συγκεκριμένων προσώπων στο χώρο της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος. Στο δελτίο ελέγχου αναφέρεται μόνο το όνομα και η ημερομηνία γέννησης αυτών των προσώπων. Δεν καταγράφηκε η ημερομηνία πρόσληψης, ούτε παρατέθηκαν πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η Επιθεωρήτρια Εργασίας, ώστε να συνάγει ότι τα πρόσωπα αυτά ήταν εργαζόμενοι. Επίσης δεν υπήρξε κάποια παραδοχή των προσώπων αυτών ότι ήταν εργαζόμενοι, αλλά και δεν κατελήφθησαν να κάνουν κάποια εργασία.

Η απόφαση ΔΠΑ 1547/2021, 3ο Τμήμα για την ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου

Το έγγραφο αυτό παράγει μεν, ως δημόσιο έγγραφο, κατ’ άρθρο 171 του ΚΔΔ, πλήρη απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτό ότι έγιναν από το ίδιο το δημόσιο όργανο ή ενώπιόν του, πλην όμως, δεν παράγει πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία, που τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να ερευνήσουν αυτεπαγγέλτως. λόγω των καθηκόντων τους, για τα οποία επιτρέπεται ανταπόδειξη (πρβλ. ΣτΕ  3345/2015, 2936/2011, 1382/2009), όπως, εν προκειμένω, ως προς την ιδιότητα των ευρισκομένων κατά τον έλεγχο σε επιχείρηση, ως εργαζόμενων.

Στην προκειμένη περίπτωση, με το δελτίο ελέγχου βεβαιώνεται μεν η παρουσία των συγκεκριμένων προσώπων στο χώρο της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος, αναφέρεται, όμως., μόνο το όνομα και η ημερομηνία γέννησης αυτών ενώ δεν. καταγράφεται η ημερομηνία πρόσληψης αυτών ούτε παρατίθενται οποιαδήποτε πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η Επιθεωρήτρια Εργασίας. προκειμένου να συνάγει ότι τα πρόσωπα αυτά έφεραν, πράγματι, την ιδιότητα του εργαζόμενου. Πιο συγκεκριμένα, δεν εξειδικεύεται εάν υπήρξε οποιαδήποτε παραδοχή των ίδιων ή δήλωση τρίτων προσώπων για την εργασιακή σχέση, ούτε, άλλωστε, προκύπτει ότι, κατά το χρόνο του ελέγχου, αυτοί κατελήφθησαν να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες. οι οποίες συνηγορούν ή προσιδιάζουν έστω υπέρ της ιδιότητας των εργαζομένων (πρβλ. ΔΕφΑθ 3850/2018, ΔΕφΘεσσ 1881/2018) ή εάν τα πρόσωπα αυτά βρίσκονταν στο μεσιτικό γραφείο χωρίς περαιτέρω εργασιακή δραστηριότητα, δεδομένου ότι η απλή παρουσία εκεί δεν αποτελεί απόδειξη της απασχόλησής τους. Εξάλλου, το ανωτέρω συμπέρασμα δε συνεπικουρείται από άλλα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, από τα οποία να αποδεικνύεται με βεβαιότητα και κατά τρόπο ανεπίδεκτο αμφισβήτησης ότι οι …, πράγματι, απασχολούνταν στο μεσιτικό γραφείο του προσφεύγοντος.

Υπό τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο κρίνει πως δεν αποδεικνύεται ότι κατά τον χρόνο του διενεργηθέντος ελέγχου, οι αναφερόμενοι στο ανωτέρω δελτίο ελέγχου ως εργαζόμενοι συνδέονταν με τον προσφεύγοντα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και, ως εκ τούτου, ο προσφεύγων δεν είχε υποχρέωση καταχώρισής τους σε πίνακα προσωπικού. Ακυρώνει πράξη επιβολής προστίμου.

Πηγή: adjustice.gr

Διαβάστε επίσης: Αντίγραφο ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά, Η ένορκη βεβαίωση – Ανυπαρξία αποδεικτικού μέσου

Ακολουθήστε μας: Linkedin, Facebook

ΕχεμύθειαΕμπιστοσύνηΆμεση ΕξυπηρέτησηΕμπειρία

Το δικηγορικό γραφείο FARMAKIS LAW απαρτίζεται από στελέχη με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στο Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο καθώς και από πολυπληθές τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων.

ONLINE ΡΑΝΤΕΒΟΥ